logo-gaps

AVÍS LEGAL

En compliment de l’actual normativa en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que qualsevol dada de caràcter personal que ens hagi facilitat, serà tractada mentre que no comuniqueu el contrari o hi hagi obligació legal, per GAPS POLÍTICA I SOCIETAT S.L. amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, atendre les seves consultes i, si va atorgar el seu consentiment exprés, enviar-li informació que pugui ser del seu interès. El destinatari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils), enviant sol·licitud amb assumpte “Protecció de Dades”, a la adreça: Passatge Bocabella, 5. 08013. Barcelona, o a dpo@improve-us.com, des del mateix compte que ens va facilitar, indicant en tot cas, les dades de contacte i adjuntant còpia del seu document d’identitat. Si considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). S’informa que el Delegat de Protecció de Dades és: Grupo Datcon Sur ejerciciodrets@grupodatcon.com
El contingut d’aquest correu electrònic i els seus annexos és estrictament confidencial. La divulgació o el subministrament, en tot o en part, a un tercer, no es pot fer sense consentiment exprés del remitent. En cas que no sigui el destinatari i hagi rebut aquest missatge per error, ho haurà de comunicar al remitent immediatament sense difondre’n o guardar-ne còpia.

LEGAL DISCLAIMER

In compliance with the current regulations on the Protection of Personal Data, we inform you that any personal data you have provided will be treated as long as you do not communicate otherwise or there is a legal obligation, by GAPS POLÍTICA I SOCIETAT S.L. in order to provide the requested services, answer your queries and, if you have given your express consent, send you information that may be of interest to you. The recipient may exercise their rights of access, rectification, deletion, opposition, limitation of processing, data portability and not to be subject to automated individualized decisions (including profiling), by sending a request with subject “Data Protection”, to the address: Passatge Bocabella, 5. 08013. Barcelona, or to dpo@improve-us.com, from the same account you provided us, indicating in any case, the contact details and attaching a copy of your identity document. If you consider that your rights have been violated, you can file a complaint with the Spanish Data Protection Agency (www.aepd.es). It is reported that the Data Protection Officer is: Grupo Datcon Sur ejercicioderechos@grupodatcon.com
The content of this email and its attachments is strictly confidential. The disclosure or supply, in whole or in part, to a third party, may not be made without the express consent of the sender. In the event that you are not the addressee and have received this message in error, you must inform the sender immediately without disseminating or keeping a copy of it.

AVISO LEGAL

En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que cualquier dato de carácter personal que nos haya facilitado, será tratado mientras que no comunique lo contrario o exista obligación legal, por GAPS POLÍTICA I SOCIETAT S.L. con la finalidad de prestar los servicios solicitados, atender sus consultas y, si otorgó su expreso consentimiento, enviarle información que pueda ser de su interés. El destinatario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), enviando solicitud con asunto “Protección de Datos”, a la dirección: Passatge Bocabella, 5. 08013. Barcelona, o a dpo@improve-us.com, desde la misma cuenta que nos facilitó, indicando en todo caso, los datos de contacto y adjuntando copia de su documento de identidad. Si considera que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Se informa que el Delegado de Protección de Datos es: Grupo Datcon Sur ejercicioderechos@grupodatcon.com

El contenido de este correo electrónico y sus anexos es estrictamente confidencial. La divulgación o el suministro, en todo o en parte, a un tercero, no podrá ser realizada sin consentimiento expreso del remitente. En caso de que no sea el destinatario y haya recibido este mensaje por error, deberá comunicarlo al remitente inmediatamente sin difundir o guardar copia del mismo.