POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Titular es compromet a complir amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i a respectar la privacitat dels Usuaris. L’objectiu és oferir el millor servei a l’Usuari i per a això cal comptar amb les seves dades.

 1. Responsable del Tractament:
  GAPS POLÍTICA I SOCIETAT, S.L.
  NIF: B62956784
  Domicili: Passatge Bocabella 5, 08013 Barcelona
  Telèfon: 93 208 25 90
  Correu electrònic: dpo@improve-us.com

 2. Finalitats:
  – RRHH: Gestionar els Curriculums Vitae rebuts mitjançant el formulari destinat per aquesta finalitat.
  – Dades de navegació: Dades recollides per les cookies pròpies o de tercers que puguin ser generades per aquest lloc web i de les quals s’informa de manera específica a la nostra Política de Cookies.

 3. Legitimació i conservació:
  Base jurídica del tractament: Consentiment atorgat per l’Usuari facilitant les seves dades de forma voluntària i acceptant la Política de Privadesa.
  En cas de no facilitar les dades necessàries per a aquestes finalitats no serà possible prestar els serveis. Les dades es conservaran mentre es mantingui li relació i no se sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

 4. Cessions:
  No es tenen previstes cessions de les dades demanades a través d’aquest lloc web, tret que expressament s’indiqui, si escau, en el text informatiu corresponent.

 5. Drets dels interessats:
  Els Usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició enviant sol·licitud signada per correu postal amb assumpte “Protecció de Dades” a l’adreça: Passatge Bocabella 5, 08013 Barcelona, ​​indicant clarament les dades de contacte i remetent còpia del seu document d’identitat, o enviant sol·licitud per email amb assumpte “Exercici de Drets” a dpo@improve-us.com, des del mateix compte de correu electrònic que va facilitar. Els Usuaris tenen dret a retirar el consentiment prestat i a reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es).
  S’informa que el Delegat de Protecció de Dades és: Grup Datcon Sud SLU, amb correu electrònic: ejercicioderechos@grupodatcon.com.

 6. Camps de text lliure:
  Els camps de text lliure que, a disposició de l’Usuari, puguin aparèixer en els formularis del lloc web tenen com a única i exclusiva finalitat el demanar informació per millorar la qualitat dels serveis.
  L’Usuari no inclourà, en aquells espais que el lloc web pugui oferir com “camps de text lliure”, cap dada de caràcter personal que pugui ser qualificat dins d’aquelles dades per als que s’exigeix ​​un nivell de protecció especial, entenent com a tals dades , a títol enunciatiu i no limitador, els relatius a situació economicofinancera, perfils psicològics, ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial i/o vida sexual.

 7. Camps no obligatoris:
  El Titular comunica a l’Usuari el caràcter no obligatori de la recollida d’algunes dades, excepte en els camps que s’indiqui el contrari mitjançant un (*). No obstant, la no complimentació d’aquestes dades podrà impedir prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades, alliberant-lo de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis.

 8. Accés i rectificació de les dades personals:
  L’Usuari es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves dades personals i mantenir les dades facilitades al Titular sempre actualitzades.
  L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el titular el dret d’excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
  Les dades facilitades per l’Usuari es presumeixen correctes, de manera que, en cas d’enviament erroni de les seves dades per part de l’Usuari, el Titular, declina qualsevol responsabilitat en cas de la incorrecta execució o no execució de l’enviament, així com l’incorrecte compliment dels tràmits administratius necessaris.

 9. Comunicació de dades personals:
  En relació a la gestió dels serveis, les dades dels Usuaris podran ser tractats per empreses que prestin al Titular diversos serveis, entre d’altres, d’enviament, missatgeria, comptabilitat, assessoria, manteniment informàtic, o qualsevol altre que per la seva condició d’Encarregada del Tractament sigui indispensable o inevitable que accedeixin o tractin. Aquest tractament no serà considerat en cap cas una cessió de dades.
  El Titular no cedirà les dades a terceres persones en cap cas.

 10. Confidencialidad:
  A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa o la que simplement versi sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

PRIVACY POLICY

The Owner undertakes to comply with the regulations on the protection of personal data and to respect the privacy of Users. The aim is to offer the best service to the User and for this we need to count on their data.

 1. Data Controller:
  GAPS POLÍTICA I SOCIETAT, S.L.
  NIF: B62956784
  Address: Passatge Bocabella 5, 08013 Barcelona
  Phone: 93 208 25 90
  Email: dpo@improve-us.com

 2. Purposes:
  – HR: Manage the Curriculum Vitae received using the form provided for this purpose.
  – Browsing data: Data collected by our own or third-party cookies that may be generated by this website and which is specifically reported in our Cookies Policy.

 3. Legitimation and conservation:
  Legal basis of the treatment: Consent granted by the User providing their data voluntarily and accepting the Privacy Policy.
  In case of not providing the necessary data for these purposes it will not be possible to provide the services. The data will be kept for as long as the relationship is maintained and its deletion is not requested and in any case in compliance with the legal limitation periods that apply to it.

 4. Assignments:
  No assignment of the requested data through this website is foreseen, unless expressly indicated, if applicable, in the corresponding informative text.

 5. Rights of interested parties:
  Users may exercise their rights of access, rectification, deletion, portability and limitation or opposition by sending a signed application by post with the subject “Data Protection” to the address: Passatge Bocabella 5, 08013 Barcelona, indicating clearly the contact details and sending a copy of your identity document, or sending a request by email with the subject “Exercise of Rights” to dpo@improve-us.com, from the same email account you provided. Users have the right to withdraw their consent and to complain to the Control Authority (Spanish Data Protection Agency www.aepd.es).
  It is reported that the Data Protection Officer is: Grup Datcon Sud SLU, with e-mail: ejercicioderechos@grupodatcon.com. 

 6. Free text fields:
  The free text fields that, at the User’s disposal, may appear in the forms on the website have the sole and exclusive purpose of requesting information to improve the quality of the services.
  The User will not include, in those spaces that the website may offer as “free text fields”, any personal data that may be classified within those data for which a special level of protection is required. , understanding as such data, by way of example and not limitation, those relating to economic and financial situation, psychological profiles, ideology, religion, beliefs, trade union affiliation, health, racial origin and/or sexual condition.

 7. Optional fields:
  The Owner communicates to the User the non-mandatory nature of the collection of some data, except in the fields indicated otherwise by a (*). However, non-compliance with this data may prevent you from providing all those services linked to this data, releasing you from any responsibility for the non-provision or incomplete provision of these services.

 8. Access and rectification of personal data:
  The User undertakes to provide certain information in relation to his personal data and to keep the data provided to the Holder always up to date.
  The User will be responsible, in any case, for the veracity of the data provided, the holder reserving the right to exclude from the services any User who has provided false data, without prejudice to other actions that may be taken in law.
  The data provided by the User is presumed to be correct, so that, in the event of incorrect sending of your data by the User, the Owner declines any responsibility in the event of incorrect or non-execution of the data. sending, as well as the incorrect fulfillment of the necessary administrative procedures.

 9. Communication of personal data:
  In relation to the management of the services, the data of the Users may be processed by companies that provide the Holder with various services, including shipping, courier, accounting, consulting, computer maintenance, or any other than their condition. of the Data Controller is indispensable or unavoidable that they access or treat. This processing will not be considered in any case a transfer of data.
  The Owner will not transfer the data to third parties in any case.

 10. Confidentiality:
  In addition, the information of any kind that the parties exchange with each other, that which they agree is of such a nature or that which is simply about the content of this information, will also be treated as confidential. The visualization of data through the Internet, will not suppose the direct access to the same, except express consent of his holder for each occasion.